luni, februarie 20, 2012

Mediere


Medierea este o forma alternativa de rezolvare a disputelor între doua sau mai multe parti ce doresc sa ajunga la o întelegere, cu ajutorul unei terte persoane, specializate în calitate de mediator. Disputele pot implica (din punct de vedere al partilor) state, organizatii, comunitati, indivizi.

Articolul alin. 1 si 2 din Legea 192/2006 reglementeaza medierea astfel: „Medierea reprezinta o modalitate facultativa de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate în calitate demediator, în conditii de neutralitate, impartialitate si confidentialitate.

Medierea se bazeaza pe încrederea pe care partile o acorda mediatorului, ca persoana apta sa faciliteze negocierile dintre ele si sa le sprijine pentru solutionarea conflictului, prin obtinerea unei solutii reciproc convenabile, eficiente si durabile.

Mediatorii utilizeaza tehnici specifice pentru a îmbunati dialogul dintre partile implicate ajutând la atingerea unei conventii (cu efecte concrete) în problema pusa în discutie. Fireste, mediatorul trebuie sa fie impartial, iar discutiile sa fie pastrate de catre acesta în conditii de confidentialitate.

Partile implicate pot folosi mediatori în probleme comerciale, legale, diplomatice, de comunitate sau neîntelegeri de la locul de munca sau familiale.

Istoric al medierii

Activitatea de mediere a fost practicata din cele mai vechi timpuri. Istoricii situeaza aparitia acesteia în perioada comertului fenician. Practicile din Grecia Antica si din Roma Antica au adus un inteles adecvat termenului de „mediere”. Romanii au folosit mai multe denumiri pentru persoanele care se ocupau de acest proces, precum: medium, interpolator, conciliator, interlocutor si în final,mediator.

În Evul Mediu, în unele tari practica de mediere a fost interzisa, iar în altele putea fi realizata doar de catre autoritatile centrale. În anumite culturi,mediatorul era considerat o persoana sacra, ce merita un respect deosebit.

Pregatirea unui mediator

Educatia adecvata pentru un mediator a devenit o problema complexa – datorata extinderii ariilor în care acesta este chemat pentru a rezolva disputele. Dezbaterea cuprinde atât studiile necesare unui mediator, dar si calitatile personale, care îl pot ajuta în rezolvarea problemelor. Cerintele educationale difera de la tara la tara. În unele cazuri, aceste cerinte sunt expuse în legislatie, astfel în România articolul 7 din Legea 192/2006 expune conditiile ce trebuie îndeplinite pentru a deveni mediator:“Poate fi mediator persoana care îndeplineste urmatoarele conditii: a) are capacitate deplina de exercitiu; b) are studii superioare; c) are o vechime în munca de cel putin 3 ani sau a absolvit un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditat conform legii si avizat de Consiliul de mediere; d) este apta, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activitati; e) se bucura de o buna reputatie si nu a fost condamnata definitiv pentru savârsirea unei infractiuni intentionate, de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei; f) a absolvit cursurile pentru formareamediatorilor, în conditiile legii, cu exceptia absolventilor de programe postuniversitare de nivel master în domeniu, acreditate conform legii si avizate de Consiliul de mediere; g) a fost autorizata ca mediator, în conditiile prezentei legi.”

De asemenea, articolul 12 alin. 1 si 3 din Legea nr.192/2006 prezinta modul în care se poate ajunge la un mediator: Mediatorii autorizati sunt înscrisi înTabloul mediatorilor, întocmit de Consiliul de mediere si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Consiliul de mediere are obligatia sa actualizeze periodic si cel putin o data pe an Tabloul mediatorilor si sa îl puna la dispozitie celor interesati la sediul sau, al instantelor judecatoresti, al autoritatilor administratiei publice locale, precum si la sediul Ministerului Justitiei si pe pagina de Internet a acestuia.”

Reguli de comportament pentru mediatori

Aplicarea unor reguli de comportament în domeniul medierii a devenit o problema datorata, în mare parte, numarului mare de practicieni în acest domeniu. Exista tendinta pentru unele societati sa îsi creeze propriul lor cod de comportament, care se aplica numai membrilor organizatiei. Aspectele cele mai importante din codul de comportament al mediatorilor cuprind:

 • angajamentul de informare a participantilor din procesul de mediere;
 • adoptarea unei pozitii de neutralitate data de partile implicate, fara a rezulta conflicte de interese;
 • tratarea problemei într-o maniera obiectiva;
 • mediatorii nu ar trebui sa ofere consultanta legala;
 • mediatorii trebuie sa îsi perfectioneze în mod continuu abilitatile prin programe de pregatire;

mediatorii ar trebui sa practice doar în domeniile unde au experienta si pregatirea necesara.

Procesul de mediere

Cand se poate ajunge la mediere?

Nu toate disputele duc automat la procesul de mediere. Factori ce tin de partile implicate determina momentul în care se va ajunge la mediere. Daca partile implicate nu sunt pregatite pentru acest moment, medierea nu poate avea loc. Daca medierea are loc fara acordul uneia dintre partile implicate, procesul nu va fi recunoscut, pentru ca una dintre legile de baza este ca acesta sa nu se desfasoare fara consimtamantul tuturor. Un alt element important este ca toate partile sa aiba reprezentanta legala, pentru a fi un proces corect. Articolul 2 alin. 1 si 3 din Legea nr.192/2006: “Daca legea nu prevede altfel, partile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv dupa declansarea unui proces în fata instantelor competente, convenind sasolutioneze pe aceasta cale orice conflicte în materie civila, comerciala, de familie, în materie penala, precum si în alte materii, în conditiile prevazute de prezenta lege. Persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul de a-si solutiona disputele prin mediere atat în afara, cât si în cadrul procedurilor obligatorii de solutionare amiabila a conflictelor prevazute de lege.”

Pregatirea pentru procesul de mediere

Persoanele implicate în mediere, denumite “parti implicate” pot urma câteva etape pentru pregatirea medierii, la fel ca si avocatii lor, daca exista. Pregatirea implica redactarea unor declaratii în care sa se prezinta subiectul disputei, si care vor fi aduse în cadrul procesului.

În general, partile care cunosc mediatorul înainte tind sa ajunga la un consens mult mai repede si se arata mult mai multumiti de mersul procesului.

O alta sarcina preliminara implica identificarea persoanelor care ar trebui sa participe la mediere. În afara partilor implicate, alti participanti importanti sunt avocati contabili, sotul/sotia sau traducatori.

Conventia asupra unei întâlniri de mediere este la fel de importanta ca orice alta întâlnire. Ce locatie ar fi cea mai buna ? Au nevoi speciale unii dintre participanti ? În ce zi si la ce ora ar fi cel mai bine ? Ar trebui camera sa aiba mese, scaune sau canapele ? Ofera camera intimitatea corespunzatoare? Care va fi durata medie a întâlnirii? Acestea sunt doar câteva dintre întrebarile care apar în cadrul medierii.

Articolul 43 alin. 1 din Legea nr.192/2006 prezinta cadrul de desfasurare almedierii: “Partile aflate în conflict se prezinta împreuna la mediator. În cazul în care se prezinta numai una dintre parti, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte parti invitatia scrisa, în vederea acceptarii medierii si încheierii contractului de mediere, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Invitatia se transmite prin orice mijloace care asigura confirmarea primirii textului.”

Articolele 50-59 din Legea nr. 192/2006 ofera o viziune asupra modului de desfasurare al procesului de mediere: Medierea se bazeaza pe cooperarea partilor si utilizarea, de catre mediator, a unor metode si tehnici specifice, bazate pe comunicare si negociere. Metodele si tehnicile utilizate de catremediator trebuie sa serveasca exclusiv intereselor legitime ai obiectivelor urmarite de partile aflate în conflict. Mediatorul nu poate impune partilor o solutie cu privire la conflictul supus medierii.

Partile aflate în conflict au dreptul sa fie asistate de avocat sau de alte persoane, în conditiile stabilite de comun acord. În cursul medierii partile pot fi reprezentate de alte persoane, care pot face acte de dispozitie, în conditiile legii.

Sustinerile facute pe parcursul medierii de catre partile aflate în conflict, de persoanele prevazute la art. 52 si la art. 55 alin. (1), precum ai de catre mediatorau caracter confidential fata de terti si nu pot fi folosite ca probe în cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu exceptia cazului în care partile convin altfel ori legea prevede contrariul. Mediatorul va atrage atentia persoanelor care participa la mediere în conditiile art. 52 asupra obligatiei de pastrare a confidentialitatii si le va putea solicita semnarea unui acord de confidentialitate.

Daca, pe parcursul medierii, apare o situatie de natura sa afecteze scopul acesteia, neutralitatea sau impartialitatea mediatorului, acesta este obligat sa o aduca la cunostinta partilor, care vor decide asupra mentinerii sau denuntariicontractului de mediere. Mediatorul are dreptul sa se abtina si sa închidaprocedura de mediere, procedând potrivit dispozitiilor art. 56, care se aplica în mod corespunzator. În aceasta situatie mediatorul este obligat sa restituie onorariul proportional cu etapele de mediere neparcurse sau, dupa caz, saasigure continuarea procedurii de mediere, în conditiile stabilite princontractul de mediere.

În cazul în care conflictul supus medierii prezinta aspecte dificile sau controversate de natura juridica ori din orice alt domeniu specializat,mediatorul, cu acordul partilor, poate sa solicite punctul de vedere al unui specialist din domeniul respectiv. Atunci când solicita punctul de vedere al unui specialist din afara biroului sau, mediatorul va evidentia doar problemele controversate, fara a dezvalui identitatea partilor.

Procedura de mediere se închide, dupa caz:

 • prin încheierea unei întelegeri între parti în urma solutionarii conflictului;
 • prin constatarea de catre mediator a esuarii medierii;
 • prin depunerea contractului de mediere de catre una dintre parti.

În cazul în care partile au încheiat numai o întelegere partiala, precum si în cazurile prevazute la alin. (1) lit. b) si c), orice parte se poate adresa instantei judecatoresti sau arbitrale competente. La închiderea procedurii de mediere, în oricare dintre cazurile prevazute la art. 56 alin. (1), mediatorul va întocmi un proces-verbal care se semneaza de catre parti, personal sau prin reprezentant, si de mediator. Partile primesc câte un exemplar original al procesului-verbal.

Când partile aflate în conflict au ajuns la o întelegere, se redacteaza un acord care va cuprinde toate clauzele consimtite de acestea si care are valoarea unui înscris sub semnatura privata. Întelegerea partilor nu trebuie sa cuprinda prevederi care aduc atingere legii si ordinii publice, dispozitiile art. 2 fiind aplicabile. Întelegerea partilor poate fi afectata, în conditiile legii, de termene si conditii.

Întelegerea partilor poate fi supusa verificarii notarului public în vederea autentificarii ori, dupa caz, încuviinta rii instantei de judecata, în conditiile prevazute la art. 63.”

Avantajele medierii

Prin procesul de mediere, participantii pot consimti la solutiile pe care problemele discutate le determina. Definirea naturii disputei poate, adesea, clarifica metoda cea mai eficienta pentru rezolvarea problemei.

Unul dintre scopurile principale ale procesului de mediere este definirea problemei, dezvoltarea optiunilor si atingerea unor solutii acceptate de toate partile implicate. Medierea poate functiona nu doar ca rezolvare a unei dispute, dar si ca mod de prevenire a acesteia. Procesul de mediere poate fi utilizat si ca avantaj în negocierea contractelor, prin identificarea intereselor ambelor parti si promovarea unei comunicari eficiente între acestea.

Medierea, într-un cadru mai larg, poate însemna prevenirea conflictelor sau dezvoltarea mecanismelor de adresare a acestora, dupa cum apar.

Articolele 62 si 63 din Legea nr.192/2006 prezinta avantajele date de procesul de mediere: “ Pentru desfasurarea procedurii de mediere, judecarea cauzelor civile de catre instantele judecatoresti sau arbitrale va fi suspendata la cererea partilor, în conditiile prevazute de art. 242 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedura civila. Cursul termenului perimarii este suspendat pe durata desfasurariiprocedurii de mediere, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnariicontractului de mediere. Cererea de repunere pe rol este scutita de taxa judiciara de timbru.

În cazul în care conflictul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, o hotarare, potrivit dispozitiilor art. 271 din Codul de procedura civila. Odata cu pronuntarea hotarârii, instanta va dispune, la cererea partii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru platite pentru învestirea acesteia.”

Onorariul mediatorului

Articolul 45, partea finala din Legea nr.192/2006 reglementeaza astfel: “Daca nu s-a convenit altfel, aceste sume vor fi suportate de catre parti în mod egal.”

Aspecte ale procesului de mediere

Medierea ca proces implica o terta persoana (impartiala) care sa asiste doua sau mai multe persoane (partile direct interesate) pentru gasirea unor solutii convenabile de rezolvarea a problemelor.

Oamenii utilizeaza medierea la nivele diferite si în multiple contexte: de la dispute minore la discutii despre pace în mod global. Unele dintre cazurile care ajung la mediatori sunt:

a) familie:

 • contracte prenuptiale;
 • dezbateri privind finantele sau bugetul;
 • separarea;
 • divortul;
 • custodia copiilor;
 • afacerea familiei;
 • dispute dintre parinti si copiii adulti;
 • probleme comportamentale;
 • dispute imobiliare.

b) la locul de munca:

 • discriminare;
 • hartuire;
 • administrarea muncii;
 • plângeri si prejudicii.

c) dispute publice:

 • de mediu;
 • de utilizare a pamântului.

d) alte dispute:

 • ale asociatiei de locatari;
 • contracte de orice natura;
 • prejudicii personale;
 • parteneriate;
 • organizatii non-profit;
 • prevenirea violentei;
 • medierea victimelor;
 • conflicte scolare.

Datorita caracterului particular al acestei activitati, fiecare mediator utilizeaza metode personale (legea nu impune anumite metode) care ar putea sa ajute la rezolvarea problemelor expuse.

Medierea implica mai multe stagii sau aspecte:

 • controversa, disputa sau diferenta de opinii dintre doua persoane sau nevoia de rezolvare a unei probleme;
 • luarea deciziei cu ambele parti de comun acord decât impunerea de catre o terta persoana a solutiei;
 • dorinta partilor implicate de a negocia rezolvarea problemei si acceptarea unor discutii despre interesele si obiectivele urmarite;

intentia de a obtine o pozitie pozitiva cu ajutorul unei terte persoane, independenta si neutra.

Renuntarea la procesul de mediere

Articolul 60 din Legea nr.192/2006 mentioneaza: “În orice faza a procedurii de mediere, oricare dintre partile aflate în conflict are dreptul de a denuntacontractul de mediere, încunostintând, în scris, cealalta parte si mediatorul.Mediatorul ia act de denuntarea unilaterala a contractului de mediere si, în cel mult 48 de ore de la data primirii încunostintarii, întocmeste un proces-verbal de închidere a procedurii de mediere. Daca una dintre partile aflate în conflict nu se mai prezinta la mediere, fara a denunta contractul de mediere în conditiile alin. (1), mediatorul este obligat sa faca toate demersurile necesare pentru a stabili intentia reala a partii respective si, dupa caz, va continua sau va închide procedura de mediere.

Medierea ca metoda de rezolvare a disputelor

În domeniul rezolvarii legale a controverselor, medierea ofera metode informale de solutionare a problemelor, unde o terta persoana, mediatorul, încearca sa ajute partile sa ajunga la o întelegere. Desi medierea nu are standarde legale, partile se pot angaja în scris ca vor respecta întelegerile efectuate.

Medierea difera de celelalte metode de rezolvare a conflictelor prin simplitatea si claritatea cu care este realizata. Este de preferat sa se ajunga la un consens între persoanele implicate si sa nu se ajunga la impunerea unei solutii de catre un judecator, care nu poate cunoaste problemele în profunzimea lor. Mediereaiti ofera posibilitatea de a rezolva împreuna cu toate partile implicate problemele aparute si de a preveni aparitia altora.

Pentru mai multe detalii vezi Manualul de acordare a custodiei editat de ARPCC

Exista nenumarate site-uri care explica beneficiile medierii din punct de vedere financiar sau din punctul de vedere al efortului celor doua parti implicate. Vom încerca sa detailam aici efectele psihologice ale medierii asupra copiilor si asupra legaturilor acestora cu parintele caruia nu i s-a încredintat custodia.

 • De facto, medierea si programul de vizitare mai larg pe care aceasta îl implica, implementeaza principiile custodiei comune deoarece prinmediere partile aflate în conflict cu privire la cine sa se ocupe de cresterea si îngrijirea copiilor dupa divort se îndeparteaza de pozitia beligeranta si vin spre conlucrare.
 • În fapt partile ajung sa îsi negocieze, un nou "contract" pentru colaborarea în viitor, cel putin pâna când copiii ajung la vârsta majoratului. Astfel partile ajung, atunci când medierea se desfasoara cu succes sa clarifice un plan de îngrijire (numit plan parental) în care ambii parinti se implica pe o baza regulata.

Cele mai importante efecte pentru copii sunt:

 • Medierea permite parintilor nerezidenti sa îsi vada copiii mult mai des (fiind stimulati si de atitudinea parintelui rezident)
 • Contactele telefonice dintre parintele nerezident si copil sunt mai frecvente

Parintii nerezidenti sunt mai implicati în aspectele care tin de disciplina copiilor, îngrijirea personala, pregatirea morala, în participarea la petrecerile si evenimentele scolare importante, în activitatile de recreere.

Mediator Petru Mustateanu

vineri, februarie 17, 2012

Mediator. Medierea = justitia simplificata

Cum e cu medierea ? Cand doua parti sunt in conflict, acestea au nevoie de o a treia parte care sa dezamorseze starea de conflict a celor doua parti. Pesoana care intervine in conflict poate fi un judecator care sa intervina in conflict in baza legiilor sau un mediator care gestioneze conflictul in baza intereselor partilor, bineinteles fara sa se depaseasca cadrul legal.

Simplu si eficient. Mediatorul are solutia! Sedinta de mediere presupune discutii ale partilor conduse de un mediator in asa fel incat pana la finalulsedintei de mediere se ajunge la un acord, o solutie cu care ambele parti sa fie de acord astfel conflictul initial luand sfarstit.

Mediatorul are solutia! Conflictele pot fi unele care sa aiba nevoie de autentificare notariala sau de o pronuntare judecatoreasca sau pot fi conflicte simple, intre colegi, membri ai aceleiasi familii, prieteni sau parteneri de afaceri.

Tu alegi ce iti doresti, ce este mai bine pentru tine . Poti merge sa angajezi un avocat sa deschizi o actiune in instanta, sa astepti termenele pe care o justitie superincarcata le poate da, sa platesti taxe de timbru si sa iti lasi destinul in baza unor legi facute de niste oameni, sau poti sa fii cel care hotaraste pentru sine, intr-o sedinta de mediere, in discutii libere, rapid, confidential si eficient.

Daca vrei sa afli mai multe despre cum se poate rezolva prin mediere problema pe care o ai, poti cere o programare pentru informare gratuita oricaruimediator.

Mediator Petru Mustateanu

duminică, februarie 12, 2012

Medierea obligatorie: Se poate ? Se poate!

Medierea obligatorie: Se poate ? Se poate! Consiliul Superior al Magistraturii si-a exprimat anterior opinia în sensul ca este posibila instituirea unor norme privind obligativitatea pentru anumite parti, în anuite tipuri de litigii, de se prezenta la sedinta gratuita de informare, dar nu poate fi conditionata admisibilitatea cererii de chemare în judecata si a plângerii prealabile de încheierea unui contract de mediere. Au fost indentificate o serie de cauze pentru care s-ar putea reglementa medierea obligatorie, printre care: - in cazul infractiunilor cercetate la plangere prealabila, dupa formularea plangerii; - in cazul partajului de bunuri comune, fie dupa investirea instantei, fie ca o conditie prealabila formularii cererii; - in litigiile intre profesionisti sa ramana doarmedierea ca procedura prealabila; - in actiunile pentru acordarea de daune (protectia consumatorului, malpraxis); - in actiunile privind dreptul de proprietate (revendicare, partaj, uzucapine, etc.); - in litigiile privind posesia, granituirea, precum si în orice tip de confict care decurge din raporturile de vecinatate (servituti, scurgerea apelor, etc.); - in litigiile referitoare la constructii edificate (pe terenul altuia, asupra imobilului altuia, etc.). - in litigiile privind asociatiile de proprietari (cu membrii acesteia, cu furnizorii de utilitati); - in litigiile civile dintre neprofesionisti decurgând din contracte civile; - in litigiile dintre profesionisti si neprofesionisti decurgând din contracte de utilitati; - in litigiile în materia insolventei, în anumite etape ale procedurii; În ceea ce priveste modalitatile de motivare a partilor dintr-un litigiu de a apela lamediere, acestea au fost clasificate în doua mari tipuri de reglementari: unele stimulative-recompensatorii si altele sanctionatorii. Din prima categorie fac parte: restituirea taxelor de timbru în cazul în care litigiul se solutioneaza prinmediere, urgentarea încheierii procedurii de judecata prin conferirea caracterului executoriu acordului de mediere încheiat de parti, inclusiv în timpul vacantei judecatoresti. În ceeea ce priveste mijloacele sanctionatorii, noile reglementari ar putea obliga partea care refuza sa se prezinte la medieresasuporte costurile procesului, indferent de solutia instantei de judecata, ori amenda judiciara pentru neprezentare la sedinta de informare, pentru tergiversare. În concluzie, sunt de unanim acceptate beneficiile modificarilor cu privire la introducerea medierii obligatorii în prevederile Legii nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, motiv pentru care sustinem Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator (BP892/16.11.2011), formulata de un numar de 41 de deputati si senatori, aflat în procedura legislativa la SenatulRomâniei:http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=1&idp=16422 Proiectul de modificarea ai completarea Legii nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator poate fi consultat aici:http://www.cdep.ro/proiecte/bp/2011/800/90/2/pl892.pdf CENTRUL REGIONAL DE MEDIERE BACAU Mediator, Robert-Ionut CHIRIAC

miercuri, februarie 08, 2012

CONGRESUL AL VI-LEA AL UNIUNII CENTRELOR DE MEDIERE DIN ROMANIA

In zilele de 3-5 februarie 2012 a avut loc al VI-lea Congres al Uniunii Centrelor de Mediere din Romania, eveniment desfasurat la Sinaia.
Lucrarile Conferintei s-au impartit pe 2 coordonate: prezentarea activitatii UCMR in perioada mai 2011-ianuarie 2012, prezentarea celor 3 membri alesi in noul Consiliu de Mediere – Angelica Mocan Dorin Badulescu, Mugur Mitroi care au expus strategia unitara abordata in activitatea viitoare a noului Consiliu deMediere; respectiv prezentarea proiectelor UCMR pentru anul 2012.
Proiectele propuse membrilor UCMR pentru anul 2012 sunt menite sa promoveze medierea si profesionistii prin evenimente deosebite precum si prin dezvoltarea unor parteneriate incheiate cu institutii de prestigiu din tara si din afara tarii.
In cadrul Congresului, au fost prezentate parteneriatele semnate de UCMR cu 2 institutii importante astfel:
Parteneriatul cu Institutul Diplomatic Roman prezentat de lect. univ.dr. Simona Valentina Malescu, mediator diplomatic si Parteneriatul cu Uniunea Camerelor de Comert si Industrie Bilaterale din Romania, prezentat de mediator Vlad Rosca si mediator George Vodislav.
Au fost lansate si 3 proiecte structurale ale UCMR pentru anul 2012 si anume:
Medierea Diplomatica-Caravana Medierii in Ambasade”, proiect prezentat de mediator Cristina Stihi-Demian, vicepresedinta Camerei de Comert Bilaterale Romano-Britanice;
“Caravana Medierii la Camerele de Comert si Industrie Bilaterale din Romania”, proiect prezentat de mediator Vlad Rosca si mediator George Vodislav;
“Programul de voluntariat in medierea transfontraliera-Africa de Nord”, prezentat de mediator Nadjet Karabernou Paduret, presedinta Camerei de Comert Bilaterale Romano-Algeriene.
Un eveniment remarcabil in cadrul Congresului a fost prezentat de consilierul privat al Casei Regale a Romaniei, mediator-avocat Ioan Luca Vlad, prin transmiterea mesajului A.S.R. Principesa Mostenitoare Margareta a Romaniei catre membrii UCMR si prin lansarea cartii-document “Jubileul de 90 de ani al Regelui Mihai”.
Au fost lansate si doua proiecte teritoriale propuse de Centrul de Mediere Giurgiu prin dl Petru Mustateanu – “Promovarea medierii, o problema a sistemului sau a profesionistului” si Centrul de Mediere Bacau prin dna Gabriela Ichim – “Medierea in comunitatile religioase”
UCMR si-a propus sa sustina Campania “Cifrele inseamna viata”, derulata de Asociatia “Salveaza vieti” si prezentata de lect.univ.dr. Simona Valentina Malescu, mediator diplomatic, prin mediatizare in toate evenimentele organizate de UCMR in anul 2012.
Fiecare proiect in parte si fiecare eveniment organizat de UCMR va beneficia de informari detaliate atat in presa cat si in randul colegilor mediatori.

marți, februarie 07, 2012

Probleme la achizitionarea unui bun in UE? Cum le rezolvi fara sa te prezinti in instanta ?

Comisia Europeana a adoptat marti o directiva prin care consumatorii vor avea acces la o modalitate eficienta si necostisitoare de solutionare a litigiilor cu comerciantii, indiferent de produsele pe care le achizitioneaza, informeaza un comunicat de presa al Comisiei Europene.

In 2010, unul din cinci consumatori europeni a intampinat probleme la achizitionarea de bunuri si servicii pe piata unica. CE precizeaza ca, in situatia in care un vanzator refuza sa va repare laptopul care s-a defectat in perioada de garantie sau daca nu puteti ajunge la un acord cu un agent de turism in legatura cu o restituire in cazul unei vacante ratate, exista modalitati de a solutiona aceste probleme fara prezentarea in instanta.

In stadiu actual, solutionarea extrajudiciara a litigiilor in UE este posibila numai pentru anumite sectoare comerciale sau in anumite domenii. De aceea, pentru a rezolva aceasta problema, Executivul de la Bruxelles a prezentat un pachet de propuneri legislative care sa garanteze ca toti consumatorii din UE isi pot rezolva problemele fara sa se prezinte in instanta, indiferent de tipul de produs sau serviciu care face obiectul litigiului contractual si indiferent de locul in care l-au achizitionat pe piata unica europeana.

Mai exact, CE a adoptat o directiva privind solutionarea alternativa a litigiilor (SAL) in materie de consum care se bazeaza pe o parte neutra (cum ar fi un arbitru, un mediator sau un ombudsman) si este mai ieftina, mai rapida si mai simpla decat apelarea la o instanta judecatoreasca. Conform directivei:

 • entitatile SAL vor trebui sa indeplineasca anumite criterii de calitate, adica sa fie bine pregatite, impartiale, transparente, eficiente si echitabile;
 • intreprinderile vor informa consumatorii in legatura cu entitatea SAL care poate solution un potential litigiu contractual pe care l-ar putea avea cu acestia;

In acelasi timp, institutia a adoptat un regulament privind solutionarea online a litigiilor care va crea o platforma online la nivelul UE (''platforma SOL'') care ofera consumatorilor si intreprinderilor un punct de intrare unic pentru solutionarea online a litigiilor referitoare la achizitiile efectuate online in alt stat membru al UE. Potrivit CE, acest punct de intrare unic european va transmite automat reclamatia consumatorului catre entitatea SAL nationala competenta. De asemenea, va facilita solutionarea litigiului in termen de 30 de zile.

De ce e mai avantajos fara instanta?

Accesul la solutionarea alternativa a litigiilor are o serie de avantaje pentru consumatori:

 • solutionarea litigiilor este eficienta si necostisitoare, indiferent de produsele sau serviciile achizitionate, modalitatea de achizitionare (online sau off-line) in UE;
 • solutionarea litigiilor contractuale cu comerciantii din UE in intregime online pentru achizitiile online din alte tari ale UE;
 • se pot face economii de aproximativ 0,2% din PIB-ul UE (22,5 miliarde EUR).

Pe de alta parte, accesul la solutionarea alternativa a litigiilor are avantaje si pentru intreprinderi:

 • gestionarea relatiilor cu clientii si imbunatatirea imaginii corporatiste si, de asemenea, pentru economisirea costurilor de solutionare a litigiilor in instanta;
 • consumatorii si comerciantii din Europa vor avea siguranta ca toate entitatile extrajudiciare europene de solutionare a litigiilor indeplinesc o serie de criterii, adica sunt transparente, bine pregatite, impartiale, eficiente si echitabile;
 • sporirea increderii va incuraja consumatorii sa actioneze mai activ in cautarea ofertelor bune si a celor mai bune preturi in intreaga piata unica a UE, stimuland astfel concurenta si cresterea economica.

Consumatorii si intreprinderile, putin constienti de posibilitatile SAL

In prezent, in UE exista peste 750 de entitati SAL. Cu toate acestea, in unele state membre, ele sunt disponibile numai in anumite regiuni sau in anumite sectoare (de exemplu servicii financiare sau telecomunicatii). Totodata, Comisia precizeaza ca atat consumatorii, cat si intreprinderile sunt prea putin constienti de posibilitatile oferite de SAL. Nici sistemele de solutionare online a litigiilor pentru achizitiile transfrontaliere online nu sunt suficient de dezvoltate, conform sursei citate.

Costul litigiilor in materie de consum nesolutionate este estimat la 0,4% din PIB-ul UE. Acesta include sumele pierdute de catre consumatorii europeni din cauza unor probleme in cazul achizitiilor din alte state membre ale UE, care sunt estimate intre 500 de milioane EUR si 1 miliard EUR.

Parlamentului European si Consiliul UE vor adopta pachetul legislativ pana la sfarsitul anului 2012 ca actiune prioritara in cadrul Actului privind piata unica. Dupa adoptare, statele membre ale UE vor avea la dispozitie 18 luni pentru a pune in aplicare directiva privind SAL.

duminică, februarie 05, 2012

Promovarea medierii – o problema a sistemului sau a profesionistului ?

Dupa mai multi ani in care medierea se prezinta drept o profesie de viitor si nu una de actualitate, fiecare dintre noi ne dorim ca medierea sa fie cu adevarat o profesie de succes si nu o promisiune pentru candva.

Sperantele noastre se indreapta astazi spre o noua lege a medierii prin care aceasta sa devina obligatorie pe anumite spete, iar astfel problema mediatorilor sa fie rezolvata. O intrebare ramane si cand vorbim despre aceasta lege si va trebui sa raspundem la ea: Odata rezolvata problema mediatorilor se va rezolva si problema medieriiimplicit ?

Exista deja precedente in tari europene in care medierea este obligatorie, si, personal, sustin aparitia acestei legi, chiar daca consider ca obligativitatea medierii este o forma de recunoastere europeana a esecului implementarii sipromovarii medierii de catre initiatorii acestei profesii. Poate de aceea exista puncte de vedere diferite despre necesitatea acestei legi.

Cand vorbim despre promovarea medierii prin mijloace profesioniste de marketing trebuie sa avem o prima vedere catre “ produsul” pe care dorim sa il promovam, in cazul de fata, medierea.

MEDIEREA ESTE UN PRODUS BUN PROMOVAT INSUFICIENT SI DE MULTE ORI GRESIT. Oamenii nu cauta medierea chiar daca cei care au beneficiat de avantajele ei au fost de cele mai multe ori incantati de solutia oferita de mediere.

Si atunci CE ESTE DE FACUT ?

Daca privim in istoricul medierii tind sa cred ca forurile de conducere ale sistemului de mediere din Romania au considerat ca fiind vorba despre o profesie liberala, fiecare mediator in parte se va promova, fiind direct interesat, si ca asociatiile profesionale vor completa efortul acestora. Prin urmare, tot ce trebuie facut este sa avem cat mai multimediatori.

Dar astazi suntem siliti sa recunoastem ca efortul individual al mediatorilor si al asociatiilor profesionale nu a fost suficient cand vorbim despre un produs complet nou pentru tara noastra.

Vreau, inainte de a face o analiza mai tehnica asupra medierii, sa va povestesc ca in anul 1989, in cinematografele din Bucuresti se proiectau niste filme, complet noi, pe care le puteai vedea numai cu niste ochelari speciali. Filmele pe care le puteai vedea cu ochelari speciali se proiectau atunci in toata lumea, dar, in scurt timp s-a renuntat le ele pentru ca nu exista cerere pentru acest tip de filme.

Dupa 10, 15 ani filmele cu ochelari speciali au reaparut, au fost promovate profesonist, iar oamenii se ingramadesc sa vada filme 3D fara ca acestea sa fie obligatorii.

Daca incercam o analiza tehnica asupra medierii am sa las la sfarsit punctele forte pe care toti credem ca le stim si am sa merg direct la punctele slabe unde, cu riscul de a fi considerat rautacios, am sa spun ca:

-Medierea este foarte putin cunoscuta, clasa profesionala insuficent structurata, calitatea profesionala a mediatorilor nu este evaluata si nici cunoscuta, medierea nu este inca asimilata de sistemul juridic drept o parte distincta in intregul pe care il reprezinta justitia din Romania.

-Oportunitati ale medierii sunt create de gestul judecatorilor care au reactionat la eforturile Asociatiilor Profesionale si, in baza protocoalelor, au inceput sa trimita informari catre justitiabili despre avantajele medierii. Noua lege a medieriieste tot o oportunitate pentru mediere si mediatori la fel ca si eforturile unor asociatii profesionale ce desfasoara actiuni de genul Caravana Medierii sau editarea de reviste de specialitate, si, as vrea sa adaug aici, tot ca oportunitate, sperantele pe care mediatorii le au de de la Noul Consiliul de Mediere proaspat investit.

-Amenintarile pe care medierea le are sunt date de faptul cei mai multi dintre mediatori au medierea drept a doua profesie, o parte dintre acestia fiind avocati si prin urmare nemotivati sa promoveze o profesie ce completeaza profesia de baza pe care o au. Tot la capitolul amenintari am sa incadrez si faptul ca medierea este promovata deja ca o profesie IEFTINA si in care justitiabilul isi face treaba singur, mediatorilor trebuind numai sa li se ofere niste bani pentru ca le-au permis justiabililor sa fie cei care fac alegerea pentru felul in care sa isi rezolve singuri conflictul. Lipsa unor bune practici si lipsa unor documente standardizate ca forma si continut pe care mediatorul le emite catre justitiabil este tot o amenintare ce trebuie avuta in vedere de Noul Consiliu de Mediere.

De abia acum, dupa ce am spus toate acestea, putem vorbi despre ce are medierea bun si cum o putem promova pentru a deveni o profesie de succes.

Pe langa avantajele reale gen restituirea taxei de timbru, scurtarea timpului si ecomisirea bugetului alocat conflictului,medierea trebuie promovata cu un mesaj care sa transmita intr-o forma cosmetizata ideea ca :

MEDIATORUL ARE RETETA pentru o rezolvare a conflictului in asa fel incat toti au de castigat !

Ca reteta nu e nici foarte scumpa si ca este atat de miraculoasa incat dureaza putin timp, este foarte bine.

In aceasata forma de promovare mediatorul este privit ca un profesionist ce detine o reteta miraculoasa prin careconflictul meu este rezolvat asa cum vreau eu ! Si , asa cum stim, nu este nimic neadevarat in acest enunt.

Pana la urma nu astea sunt asteptarile justitiabililor si de la avocati si ii cauta pe cei care “ au o reteta “, oricare ar fi ea, pentru ca pe final conflictul sa fie rezolvat asa cum justitiabilul isi doreste ?

Nu astea sunt asteptarile oamenilor de la orice profesionist dintr-o profesie liberala anume sa aiba reteta cea mai buna pentru cerinta lor ?

Sau ar trebui sa promovam si avocatura cu niste afise pe care sa scriem ca avocatura este solutia prin care cineva care stie legea te ajuta sa convingi un judecator ca ai dreptate ?

Promovam profesia, sau activitatea profesionistului ?

De aceea repet spunand ca medierea trebuie promovata cu un mesaj care sa transmita intr-o forma cosmetizata ideea ca :

MEDIATORUL ARE RETETA pentru o rezolvare a conflictului in asa fel incat toti au de castigat !

Acum cand am stabilit un mesaj care ar putea promova profesionistul si care il inlocuieste pe cel vechi care divulga formula, ne intoarcem la intrebarea cu care am inceput aceasta discutie:

Promovarea medierii este o problema a sistemului sau a profesionistului ?

Mediatorul se poate promova sau nu. Cel ce se promoveaza va fi solicitat, cel nepromovat va fi solicitat mult mai putin. Dar, cand vorbim de un produs nou, unul care s-a dovedit ca putin functional fara o promovare profesionista la initiativa unei autoritati, cred ca principala preocupare a Consiliului de Mediere ar trebui sa fie promovarea profesiei pentru care au fost alesi sa ii ghideze destinul si existenta. Iar pentru asta nu este nevoie nici de bani multi si nici de eforturi supraomenesti.

Important este sa existe vointa, idei bune si dorinta ca medierea sa fie cunoscuta la nivelul tuturor cetatenilor. Speranta mea este ca Noul Consiliul de Mediere ar putea face pentru mediatorii din Romania ca medierea sa devina cu adevarat o profesie de succes printr-o campanie reala, profesionista,cu un mesaj unitar la nivelul intregii tari, pe toate canalele de comunicare prin care medierea sa fie promovata eficient pentru a deveni o profesie cu adevarat de succes.

Mediator Mustateanu

sâmbătă, februarie 04, 2012

Sinistrat in zapezi virtuale solicit ajutor intelectual !

Sinistrat intre mormane imense de stiri despre zapezi, viscol si inzapezire , solicit ajutor intelectual pentru a obtine un strop de caldura sufleteasca si un pic hrana spirituala. Va rog sa grabiti operatiunea mea de salvare pentru ca sunt deja inghetat , sufleteste, si aproape mort pentru cei carora nu le pasa de mine.

Am facut deja un apel la 112 prieteni ca sa solicit salvarea mea, dar nu a fost suficient.

Societatea m-a abandonat deja in bataia vantului manipularii si ma vrea uitat intre mormane de zapezi imaginare menite sa astupe gunoaiele societii in care traim.

Este nevoie de interventie rapida pentru salavarea mea si a mii de oameni, victime ale zapezilor ce nu vor veni.

Tot ce pot face in asteptarea salvarii noastre este sa pun mana pe lopata stiloului meu si sa dau la o parte zapada care a pus stapanire pe noi , lasandu-ne cu mintile si sufletele din ce in ce mai inghetate la suferintele celor din jur.